Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Εφαρμογή Συμπληρωματικού Προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2015/2016.Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει τους αμπελοπαραγωγούς ότι την
αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 θα υλοποιηθεί Συμπληρωματικό Πρόγραμμα
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου [(άρθρο 46
Καν. (ΕΕ) 1308/2013], σύμφωνα με την Αριθμ. 4450/109662/9-10-2015 απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2228/Β/15-10-2015).
Για την ένταξή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή ο νόμιμος
εκπρόσωπός τους, υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες υπάγονται από 15 Οκτωβρίου έως και 30
Νοεμβρίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου