Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Για την συμπλήρωση της δήλωσης συγκομιδής διευκρινίζονται τα παρακάτω:
  • Για τους παραγωγούς οι οποίοι κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. δεν απαιτείται νέα εγγραφή αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα εφαρμογών, τον ίδιο κωδικό.
  • Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κατέχουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή.
  • Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Δ/νσεις Οικονομίας προβαίνουν σε οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής των παραγωγών που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης τους εντός δύο εργασίμων ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (15 Νοεμβρίου) μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.
  • Μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων συγκομιδής η εφαρμογή κλειδώνει και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή νέων στοιχείων ή η τροποποίηση των υποβληθέντων .
  •  
  •  
  • ΟΔΗΓΙΕΣ 

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΑΟΚ ΡΟΔΟΠΗΣ-«Διαβίβαση Απόφασης σχετικά με την συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η
1. Την υπ. αριθ 290524 /03-09-2010 και ΦΕΚ 1521/7-9-2010 τ.Β ΥΑ της Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών
προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων»,
2. τον Κανονισμό (ΕΚ) 543/11 της Επιτροπής
3. την υπ’ αριθ. 313312/25-01-1994 ΦΕΚ 52/94 τ.Β ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας, «κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί
των νωπών οπωροκηπευτικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την υπ’ αριθ. 257543/31-07-2003 ΦΕΚ 1122/03 τ.Β ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών — Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης — Γεωργίας «μέτρα
εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των
προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στο τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών»
5. τα αποτελέσματα ελέγχων και δειγματοληψιών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στην
καλλιέργεια της ακτινιδίας, για την διαπίστωση της πορείας ωρίμανσης των καρπών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων για το νομό μας, την 15η
Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ημέρα Τρίτη

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

6o Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2013»   Η  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Ροδόπης σε συνεργασία με το Περ.Κέντρο Προστ. Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας προειδοποιεί τους βαμβακοπαραγωγούς του Νομού Ροδόπης για τις καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να εφαρμόσουν μετά την συλλογή βαμβακιού για πιο αποτελεσματική φυτοπροστασία.  
   Οι πληθυσμοί του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού της επόμενης περιόδου εξαρτάται από τον πληθυσμό της διαχειμάζουσας γενιάς.  Το πράσινο σκουλήκι διαχειμάζει ως νύμφη σε κελί που δημιουργεί μέσα στο έδαφος. Το ρόδινο διαχειμάζει ως προνύμφη μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές  του εδάφους.
   Για να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των διαχειμαζόντων εντόμων συστήνουμε στους βαμβακοπαραγωγούς να πραγματοποιούν αμέσως μετά τη συλλογή στελεχοκοπή και άρωση (όργωμα με αναστροφή εδάφους) σε βάθος 20-25 εκατοστά σε όλα τα βαμαβακοχώραφα  ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας.  Με τον τρόπο αυτό καταστρέφουμε τις νύμφες – προνύμφες ή τις μεταφέρουμε σε βάθος 20-25 εκατοστά και δεν μπορούν να εξέλθουν οι πεταλούδες στην επιφάνεια του εδάφους και συγχρόνως έχουμε καταστρέψει και τις στοές εξόδου. Για τους πιο πάνω λόγους θεωρούμε  ότι το φθινοπωρινό όργωμα κρίνεται απαραίτητο.
  Η χρήση άλλων εργαλείων όπως ρίπερ, καλλιεργητής , δισκοσβάρνα κ.α. αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματική μέθοδο ελέγχου των σκουληκιών.
       Ο παραπάνω τρόπος καλλιέργειας βαμβακιού μειώνει τον αριθμό των ψεκασμών με εντομοκτόνα για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο προστατεύοντας ταυτόχρονα τόσο το περιβάλλον, όσο και την υγεία των ίδιων των παραγωγών και  των περιοίκων.