Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ απέστειλε ο Σύλλογος Γεωπόνων Μελετητών σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των πληρωμών έτους 2012 για την Δράση 1.1 "Βιολογική Γεωργία" του Μέτρου 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις"

Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας επισημάνουμε τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή πληρωμών έτους 2012 της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
Στις Καταστάσεις Ανάρτησης Απορριπτόμενων για το έτος 2012, οφείλουμε να επισημάνουμε δύο κατηγορίες ΄΄κωδικών λάθους΄΄ οι οποίοι οδηγούν σε εξοντωτικές ποινές, δηλαδή στην απόρριψη όλης της πληρωμής του έτους. Συγκεκριμένα:

1) Κατά την εξαγωγή των κωδικών λάθους 25021 (Διαφορά >1Ha στην εφαρμογή υποχρεωτικής αγρανάπαυσης εκ προθέσεως) και 25022, 25023 (Απόκλιση Υποχρεωτικής Αγρανάπαυσης μεταξύ 0,5% & 20% & > 20% αντίστοιχα στην εφαρμογή υποχρεωτικής αγρανάπαυσης εκ προθέσεως) ολόκληρη η πληρωμή του έτους οδηγείται σε απόρριψη, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 14 της ΚΥΑ 1683-109963 (ΦΕΚ 2333-17.09.13), η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2366).
Στην συγκεκριμένη κατηγορία κωδικών λάθους, θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις εξής παρατηρήσεις και προτάσεις:
α) η ΚΥΑ 1683-109963 (ΦΕΚ 2333-17.09.13) - η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2366) - με το άρθρο 14 παράγραφος 14 εισάγει για πρώτη φορά την επεξήγηση ότι « Όταν σε κάποιο αγροτεμάχιο διαπιστωθεί η μη πραγματοποίηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης της παραγράφου 4 του άρθρου 24 της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιείται από την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου τέταρτου της παρούσας, ο δικαιούχος θεωρείται ότι ενήργησε εκ προθέσεως και εφαρμόζονται οι κυρώσεις του σημείου δ της παραγράφου 1 του άρθρου ενδέκατου της παρούσας, δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο από την υποβολή της ΑΕΕ 2012 βάσει της οποίας ελέγχεται η τήρηση του ΣΠΔ και γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων του δικαιούχου και καταλογίζονται οι σχετικές κυρώσεις.
Δεν μπορεί επίσης να θεωρηθεί απόκλιση εκ προθέσεως διότι γνωρίζουμε καλά πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα λάθους εκ παραδρομής κατά την εισαγωγή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τις Πύλες εισόδου όταν ιδίως πρόκειται για παραγωγούς οι οποίοι δηλώνουν μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων. Η πιθανότητα λάθους σε έναν εξ αυτών είναι πολύ μεγάλη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε από πρόθεση.
β) Λόγω καθυστέρησης στην έγκριση και υπογραφή της σύμβασης για ένταξη στην Δράση 1.1 "Βιολογική Γεωργία" του Μέτρου 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" η οποία έγινε την άνοιξη του 2014, καθώς και της από το ίδιο χρονικό διάστημα πρόσβασης στην online εφαρμογή κατάθεσης Δήλωσης Εφαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, (χρονικό διάστημα στο οποίο έγιναν αντιληπτά τα προβλήματα της ΑΕΕ 2012 σε ότι αφορά την τήρηση του ΣΠΔ και γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων του εν λόγω προγράμματος, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής διοικητικής πράξης για την διόρθωσή τους), προτείνουμε κατά περίπτωση: i) να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης της ΑΕΕ 2012 με διοικητική πράξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή ii) η εφαρμογή της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης αντί για την πρώτη διετία, να παραταθεί σε όλη την πενταετία των συμβατικών υποχρεώσεων (με τροποποίηση της σχετικής Απόφασης και παρέχοντας το δικαίωμα τροποποίησης του Καλλιεργητικού Σχεδίου του ΣΠΔ), ή να αντικατασταθεί με την υποχρέωση αμειψισποράς (π.χ. καλλιέργειας ψυχανθών) που θα συμβάλλει στην βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και την προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και να ελέγχεται έως το πέμπτο έτος πληρωμής.
Για την πληρωμή του 2012, προτείνουμε να εφαρμόζεται ο υπολογισμός της ενίσχυσης που προβλέπεται για την ομάδα της καλλιέργειας στην οποία ανήκει η αξιοποίηση του αγροτεμαχίου όπως δηλώθηκε στην ΑΕΕ 2012 (ενδεχομένως με κυρώσεις που προβλέπονται για αλλαγή ομάδας καλλιέργειας, αλλά όχι εκ προθέσεως).
2) Σε ότι αφορά τους Κωδικούς Λάθους που αναφέρονται στην αλλαγή ποικιλίας σε καλλιέργειες μόνιμου χαρακτήρα (25027) οι οποίοι επίσης οδηγούν σε απόρριψη:
Συνήθως αφορούν καλλιέργειες Αμπελιών ή Ελαιώνων οι οποίες στην ΑΕΕ 2012 δηλώθηκαν με διαφορετική ποικιλία σε σχέση με την αίτηση ένταξης (ΑΕΕ 2011). Η απόρριψη προφανώς γίνεται διότι η ενέργεια αυτή (δηλ. η δήλωση άλλης ποικιλίας) εκλαμβάνεται ως επανεγκατάσταση μόνιμης καλλιέργειας η οποία δεν επιδοτείται από την Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία για τα πρώτα έτη που δεν είναι σε παραγωγική ηλικία.
Στην πράξη, η ενέργεια αυτή (δηλαδή η δήλωση άλλης ποικιλίας στην ΑΕΕ 2012) συνήθως δεν αντιστοιχεί σε αλλαγή ποικιλίας στο αγροτεμάχιο, αλλά γίνεται είτε εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση της ΑΕΕ, είτε προκειμένου να επανέλθει στο ορθό η λάθος δηλωμένη ποικιλία στις ΑΕΕ 2011 ή και παρελθόντων ετών, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αιτησιογράφηση καθώς δεν επηρεάζει τις συνήθεις πληρωμές που αφορά η ΑΕΕ (δικαιώματα, εξισωτική κ.λ.π.).
Η πραγματική κατάσταση στην συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να διαπιστωθεί : α) με την σύγκριση της ΑΕΕ 2012 με τα τηρούμενα Μητρώα Αμπελοκαλλιέργειας ή Ελαιοκαλλιέργειας που τηρούνται στην αρμόδια ΔΑΟΚ, β) με επιτόπιο έλεγχο στο αγροτεμάχιο και γ) από τον Οργανισμό Πιστοποίησης με την βεβαίωση του ελεγκτή γεωτεχνικού ο οποίος προέβη στον επιτόπιο έλεγχο της εκμετάλλευσης για την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι το κύριο μέλημά μας είναι να ενθαρρύνουμε την Βιολογική Γεωργία στην χώρα μας στην πράξη και να την απαλλάξουμε από γραφειοκρατικού τύπου στρεβλώσεις. Προκειμένου λοιπόν να εισπράξουν οι παραγωγοί την οικονομική ενίσχυση από το εν λόγω πρόγραμμα για το έτος 2012, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων το συντομότερο δυνατόν.
Με Εκτίμηση
Η Πρόεδρος - Λαζαρίδου Μαρία
Ο Γ. Γραμματέας - Ζιάννης Θεόδωρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου